NASZE SKLEPY

automatyka_do_bram
nice_automatyka_do_bram
faac_automatyka_do_bram
key_automatyka_do_bram
beninca_automatyka_do_bram
came_automatyka_do_bram
yato_narzedzia
fiskars_narzedzia
stanley_narzedzia

Regulamin sklepu.


Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.ogrodnicza-hurtownia.pl prowadzony jest przez MARTINGALE spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Tużycka, nr 8 lok. 6, 03-683 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000393866, REGON:145885457, NIP: 5242748851, zwaną także w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”
Adres poczty elektronicznej: fiskarsmarket@wp.pl
numer telefonu : 602-82-82-82

I Warunki techniczne
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetową, aby uzyskać pełną funkcjonalność Sklepu Internetowego
1.1 Korzystnie ze Sklepu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania na sprzęcie komputerowym Klienta.

II. Warunki dokonywania zakupów.
2.  Nie jest możliwe korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem strony www.ogrodnicza-hurtownia.pl w sposób anonimowy.
3.W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu, Klient powinien dokonać rejestracji Konta.
4. Aby dokonać rejestracji Konta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym obligatoryjnie należy podać następujące dane: adres swojej poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem „*”. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zarejestrowanie Konta.
5.  Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem stworzonym przez Klienta. Hasło powinno składać się z od 5 do 16 znaków.
6.  Klient jest zobowiązany do zachowania poufności swojego hasła.
7.  Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.
8.  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji Konta jest wysyłana przez www.ogrodnicza-hurtownia.pl wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się podanym adresem poczty elektronicznej.
9.  W przypadku zmiany swoich danych Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji.

Zawieranie umowy
10.  Informacje przedstawione przez MARTINGALE sp. z o.o. sp. k. za pomocą strony internatowej www.ogrodnicza-hurtownia.pl w Sklepie Internetowym dotyczące towaru (w tym określenie jego ceny oraz ilości) stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).
11.  Ceny Towarów oferowanych przez wyrażone są w polskiej walucie w kwocie brutto (zawierają podatek VAT).
12.  Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
13.  Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru za pomocą strony internetowej www.ogrodnicza-hurtownia.pl dokonując Zamówienia.
14. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, lub zaproponować Klientowi dostarczenie innego towaru o podobnych cechach, np. w innym kolorze tylko za wyraźną zgodą Klienta. 15.  Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:
15.1.   dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru, poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” na stronie internetowej Sklepu,
15.2.   dokonanie wyboru sposobu dostawy,
15.3.   sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie,
15.4.   podanie Danych Osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,
15.5.   zaznaczenie pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności ,a także oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że złożenie Zamówienia pociąga ze sobą obowiązek zapłaty.
15.6.  zaznaczenie pola sposobu dostawy pociąga obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę towaru w kwocie wskazanej w formularzu, chyba że Klient wybrał odbiór osobisty.
15.7.   potwierdzenie woli złożenia oferty przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
16.  Do chwili kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty, Klient może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towaru poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.
17.  Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza potwierdzenie prawidłowości danych osobowych Klienta Konta, z którego składane jest zamówienie.
18.  Po kliknięciu przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczącej szczegółów zamówienia.
19.  Ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru wskazanej w formularzu zamówienia.
20.  Cena Towaru prezentowana w Sklepie przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego Towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności. MARTINGALE sp. z o.o sp. k. dla Klientów może w czasie negocjacji ustalić inne ceny.
21.  Pełna wartość zamówienia obejmująca cenę zamawianych Towarów, z uwzględnieniem ich ilości, sposobu dostawy oraz sposobu płatności i jest wyszczególniona na stronie Sklepu Internetowego.
22. MARTINGALE sp. z o.o. sp. k. za pomocą strony internetowej www.ogrodnicza-hurtownia.pl umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:
22.1.   przelewem na rachunek bankowy BZ WBK 95 1500 1070 1210 7013 2106 0000
Towar zostanie dostarczony do Klienta po stwierdzeniu wpływu środków na konto
22.2.   płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),
22.3.   płatność ratalna za pomocą Santander Consumer Bank S.A.
23.  Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy następuje przez dołączenie do dostarczonego Towaru w formie pisemnej: potwierdzenia zakupu, pouczenia o odstąpieniu od umowy, formularza odstąpienia od umowy oraz Regulaminu.
24.  Opcja zapłaty, o której jest mowa w pkt. 22.3. Regulaminu oznacza możliwość sfinansowania przez Klienta zakupu Towarów objętych danym zamówieniem ze środków pochodzących z umowy pożyczki zawartej przez Klienta z Żagiel - Santander Consumer Bank S.A. z siedziba we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław. MARTINGALE sp. z o.o sp. k. nie pośredniczy w zawieraniu umowy pożyczki z Santander Consumer Bank S.A, a jedynie umożliwia złożenie przez Klienta wniosku o zawarcie umowy pożyczki za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku o udzielenie pożyczki udostępnionego przez Santander Consumer Bank S.A na stronie Sklepu. Warunki na jakich udzielona jest pożyczka oraz procedurę zawarcia umowy pożyczki określa pożyczkodawca – Santander Consumer Bank S.A. MARTINGALE sp. z o.o sp. k. nie przetwarza danych osobowych podawanych przez Klienta podczas wypełniania wniosku kredytowego. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty – płatność ratalna, umowa sprzedaży towaru w Sklepie jest zawarta pod warunkiem rozwiązującym nie zawarcia przez Klienta umowy pożyczki z Santander Consumer Bank S.A.

IV Prawo odstąpienia od umowy
25.  Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie (np. na piśmie) w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
26. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać wysłane w dowolnej formie np. pismem na adres: MARTINGALE sp. z o.o sp. k. , ul. Radzymińska 275, 03-643 Warszawa,
27.  Do złożenia oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży może służyć wzór formularza odstąpienia od umowy, dołączony do regulaminu oraz dołączany w formie pisemnej każdorazowo do dostarczonego Towaru.
28.  Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 25 wystarczy wysłanie, złożenie stosownego oświadczenia do MARTINGALE sp. z o.o sp. k. o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
29. MARTINGALE sp. z o.o sp. k.  poinformuje Klienta o fakcie odbioru oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu na adres poczty elektronicznej udostępniony w trakcie rejestracji.
30.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
31. MARTINGALE sp. z o.o sp. k.  jest zobowiązany do zwrotu świadczenia wszystkich płatności dokonanych przez Klienta, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. MARTINGALE sp. z o.o sp. k. może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania Towaru.
32.  Poniesione przez Klienta koszty dostarczenia rzeczy podlegają zwrotowi wyłącznie do kwoty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia Towaru będącego przedmiotem Zamówienia oferowanego przez MARTINGALE sp. z o.o sp. k.
33.  Towar powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Klient.
34.  Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient

V Gwarancja odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
35. MARTINGALE sp. z o.o. sp. k.   nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.
36.  Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.
37.  Klient uprawnienia z tytułu gwarancji może wykonywać zgodnie z warunkami producenta Towaru.
38.  Udzielenie gwarancji przez producenta Towaru nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec MARTINGALE sp. z o.o. sp. k. roszczeń z tytułu rękojmi.
39.  W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towaru objętych rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru można składać w sposób zapewniający dojście do MARTINGALE sp. z o.o sp. k. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fiskarsmarket@wp.pl lub w formie pisemnej na adres: MARTINGALE sp. z o.o sp. k. ul. Radzymińska 275, 03-643 Warszawa
40. Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu Towaru, co do którego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczny lub prawne, od MARTINGALE sp. z o.o sp. k.
41.  W przypadku, gdy Klient korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, może on żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, albo wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady rzeczy.
42.  Zgłoszenie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli MARTINGALE sp. z o.o. sp. k.  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar obarczony wadą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru czy chce by wada została usunięta czy też by Towar został wymieniony na wolny od wad zamiast sposobu usunięcia wady proponowanego przez. MARTINGALE sp. z o.o. sp. k. , z wyłączeniem sytuacji, gdy sposób proponowany przez Klienta jest niemożliwy do spełnienia lub wiąże się z nadmiernymi kosztami względem sposobu usunięcia wady pierwotnie zaproponowanego przez. MARTINGALE sp. z o.o. sp. k.
43.  MARTINGALE sp. z o.o. sp. k.  może odmówić żądaniu Klientowi o wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad rzeczy jeżeli sposób wybrany przez Klienta nie jest możliwy do wykonania albo w porównaniu z drugim sposobem usunięcia wad wiąże się z nadmiernymi kosztami po stronie. MARTINGALE sp. z o.o. sp. k.
44.  Jeżeli. MARTINGALE sp. z o.o. sp. k. , otrzymał od Klienta żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo żądanie obniżenia ceny, określające kwotę o jaką cena ma zostać obniżona i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
45.  Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.
46.  Miejscem zwrotu towaru co do którego wykonywane są uprawnienia z tytułu rękojmi jest adres: MARTINGALE sp. z o.o. sp. k. ul. Radzymińska 275, 03-643 Warszawa

VI Dane osobowe
47 MARTINGALE sp. z o.o. sp. k. zobowiązuje się do ochrony Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
48.  Klient podczas Rejestracji może oświadczyć, że:
48.1. wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na przetwarzanie przez MARTINGALE sp. z o.o. sp. k. danych osobowych, które zostały udostępnione w czasie procesu rejestracji Konta lub później w czasie aktualizacji danych tam zawartych,
48.2. wyraża zgodę na przekazanie przez MARTINGALE sp. z o.o. sp. k .danych podanych podczas rejestracji osobom trzecim, których siedziba (miejsce zamieszkania) znajduje się na terenie Unii Europejskiej celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej.
49.  Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
50.  Przekazanie przez Użytkownika jego Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonywania usługi przez MARTINGALE sp. z o.o. sp. k.
51.  Administratorem danych osobowych jest MARTINGALE sp. z o.o. sp. k.
52.  Klient zgadza się na przetwarzanie Danych Osobowych pomimo zaprzestania korzystania z usług.
53.  Klient oświadcza, iż przekazane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i aktualne.
54.  MARTINGALE sp. z o.o. sp. k przetwarza dane osobowe podane przez Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności.

VII Reklamacja
55.  Klient ma prawo składać reklamacje, których przedmiotem może być jakość świadczonych Usług lub ich świadczenie niezgodnie z warunkami i zasadami określonym w Regulaminie.
56.  Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do MARTINGALE sp. z o.o. sp. k, tzn. drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.ogrodnicza-hurtownia.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fiskarsmarket@wp.pl lub w formie pisemnej na adres MARTINGALE sp. z o.o sp. k. ul. Radzymińska 275, 03-643 Warszawa.
57. MARTINGALE sp. z o.o. sp. k. ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.
58.  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: - dane Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej) - uzasadnienie reklamacji.
59. MARTINGALE sp. z o.o. sp. k. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.
60.  Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny jej zgłoszenia.

VIII Rozwiązanie umowy
61.  Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli w sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do MARTINGALE sp. z o.o. sp. k. poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres fiskarsmarket@wp.pl lub w formie pisemnej na adres: MARTINGALE sp. z o.o. sp. k. ul. Radzymińska 275, 03-643 Warszawa.
62. MARTINGALE sp. z o.o. sp. k. może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w czasie Rejestracji Konta.

Warszawa, dn. 25 grudnia 2014 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]
[5]
[6]
Instrukcja wypełniania: [1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie: w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energiicieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”; w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”. [4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”. [5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:a) proszę wpisać:– „Odbierzemy rzecz”; lub– „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”; b) proszę wpisać: – „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”; – „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”; – Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub – Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”. [6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

MARTINGALE sp. z o.o. sp. k. ul. Radzymińska 275, 03-643 Warszawa.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

KONTAKT


Warszawa, RADZYMIŃSKA 275
tel. kom. 602-82-82-82Siedlce-Iganie Nowe, SIEDLECKA 32
tel. kom. 602-82-82-82


ZAPRASZAMY DO SKLEPÓW
STACJONARNYCH


pn - pt 7-18
sobota 8-15
niedziela nieczynne

e-mail: fiskarsmarket@wp.pl